चारण शक्ति

Welcome to चारण शक्ति

माँ नागबाई

माँ नागबाई

पूरा नाम आई नागबाई माता पिता का नाम पितानुं नाम हरजोग गढवी,  जन्म व जन्म स्थान जन्म वि.सं . १४३९ इ.स. १३८३ लगभग थएलो तेम लागे छे, स्वधामगमन   विविध    जीवन परिचय આઈ નાગબાઈ (ચોરાશીના ચાકળાવાળાં) – આઈ નાગબાઈ જુનાગઢના છેલ્લા રા’ માંડલિક ત્રીજાનાં સમકાલીન હતાં. રા’ માંડલિક સં, ૧૪૮૯ ઈ. સ. ૧૪૩૩ માં […]

error: Content is protected !!
चारण शक्ति